Предложените резултати ще се покажат, след като въведете текст в полето за търсене. За преглед използвайте стрелките нагоре и надолу. Натиснете Enter, за да изберете. Ако изберете фраза, то тя ще бъде подадена за търсене. Ако предложението е връзка, браузърът ще отвори тази страница.
Правила на общността

Правила относно случаите с критични обстоятелства

Тези правила се актуализират. Новите правила се появяват в горната част на тази страница и ще се прилагат за всички резервации, които се провеждат на или след 6 юни 2024 г., освен ако Airbnb не обяви друго на потребителите. Съществуващите правила се показват в долната част на страницата и се прилагат за по-ранни резервации.

Дата на влизане в сила: 6 юни 2024 г.

Общ преглед

По принцип отменянията и възстановяванията на средствата за резервации в Airbnb се уреждат от правилата за отменяне на обявата. В редките обстоятелства, при които мащабни събития предотвратяват или забраняват законно завършването на резервация, могат да се прилагат правилата относно случаите с критични обстоятелства („Правилата“). Когато се прилагат тези правила, гостите могат да отменят резервацията си и да получат възстановяване на средствата, кредит за пътуване и/или друго възнаграждение, независимо от правилата за отменяне на резервацията, а домакините могат да отменят без такси или други неблагоприятни последици, но календарът на обявата им ще бъде блокиран за датите на отменената резервация.

Настоящите правила важат за резервации за настаняване и изживявания и са приложими за резервации, които са в процес на изпълнение или които имат настаняване на датата на влизането им в сила или след нея, освен ако Airbnb не обяви друго на потребителите. Полицата относно случаите с критични обстоятелства не е застрахователна полица.

Какви събития са обхванати

Следните събития са обхванати от тези правила, ако оказват влияние върху местоположението на мястото от резервацията ви, настъпват след момента на резервацията и предотвратяват или по законен начин забраняват завършването на бъдеща или текуща резервация (наричани в тези правила „Събития“):

Официално обявени извънредни ситуации, свързани с общественото здраве, и епидемии. Официално обявени от правителството епидемии, пандемии и извънредни ситуации, свързани с общественото здраве. Това не включва заболявания, които са ендемични (например грип) или често свързани с дадена област (например малария в Тайланд). COVID-19 не е обхванат от тези правила относно случаите с критични обстоятелства.

Ограничения за пътуване от страна на правителството. Задължителни ограничения за пътуване, наложени от държавна агенция, например заповед за евакуация. Това не включва необвързващи съвети за пътуване и подобни официални указания.

Военни и други враждебни действия. Военни действия, враждебни действия, нашествия, гражданска война, тероризъм, експлозии, бомбардировки, гражданско неподчинение, бунтове и въстания.

Мащабни прекъсвания на основни комунални услуги. Продължителни прекъсвания на основни комунални услуги като отопление, водоснабдяване и електроснабдяване, които засягат по-голямата част от жилищата на дадено място.

Природни бедствия. Природни бедствия и други тежки метеорологични явления. Метеорологичните или природните условия, които са достатъчно чести, за да бъдат предвидими в дадено местоположение, например урагани, възникващи по време на сезона на ураганите във Флорида, се покриват само когато водят до друго събитие, обхванато от тези правила, което пречи на завършването на резервацията, като например задължителна заповед за евакуация или мащабно прекъсване на основни комунални услуги.

Какво ще стане, ако резервацията бъде засегната от покрито събитие

Когато възникне мащабно събитие, ние оценяваме ситуацията, за да определим дали важат правилата относно случаите с критични обстоятелства. Ако е така, активираме правилата за засегнатия район и времева рамка, когато очакваме, че събитието ще предотврати или забрани законно завършването на резервациите. Резервациите извън определения район и времеви период може да не отговарят на условията, въпреки че домакините все пак имат възможност да отменят без неблагоприятни последици, ако не могат да настаняват гости. Непрекъснато наблюдаваме тези ситуации и коригираме покритието, ако е необходимо, за да отразим променящите се условия. Ако смятате, че тези правила важат за резервацията ви, свържете се с нас, за да попитате дали отговаряте на условията.

Какво не се покрива от правилата

Разбираме, че други обстоятелства извън вашия контрол може да нарушат плановете ви. Във всички ситуации, които не са изброени по-горе, резервацията ви остава предмет на правилата за отменяне на домакина на обявата.

Примерите за често срещани събития, които не са обхванати от тези правила, включват:

  • Събития, които оказват влияние върху госта или възможността му да пътува, но не и върху местоположението на резервираното място
  • Неочаквано нараняване или заболяване
  • Задължения по закон, като например явяване като съдебен заседател или явяване пред съд
  • Необвързващи препоръки за пътуване или други правителствени насоки, които не представляват забрана или ограничение за пътуване
  • Отменяне или пренасрочване на събитие, за което е направена резервацията
  • Проблеми с транспорта, които не са свързани с покрито събитие, като например несъстоятелност на авиокомпанията, транспортни стачки и затваряне на пътища поради поддръжка

За резервации, които не са обхванати от тези правила, насърчаваме гостите и домакините да намерят взаимно приемливо споразумение, например пълно или частично възстановяване на средствата или промяна на датите на резервацията. Имайте предвид, че всички възстановявания на средства извън правилата за отменяне на резервацията са по преценка на домакина. Airbnb не участва и не гарантира такива възстановявания на средства.

Как тези правила се отразяват на домакините

Ако резервацията е обхваната от правилата относно случаите с критични обстоятелства, домакините могат да отменят резервацията, без да им бъдат наложени такси или други неблагоприятни последици. Ако домакин отмени съгласно тези правила, календарът на обявата му ще бъде блокиран за датите на отменената резервация. Ако дадена резервация бъде отменена съгласно тези правила, домакинът не получава изплащане за отменените дати на резервацията или, ако изплащането вече е извършено, възстановената сума ще бъде удържана от следващите изплащания.

Независимо дали резервацията е обхваната от тези правила, домакините могат да отменят поради определени основателни причини, като например големи щети по мястото от обявата, без да им бъдат наложени такси или други неблагоприятни последици. Домакините са задължени да отменят резервация, ако мястото от обявата им е неподходящо за обитаване или не съответства на това, което гостът е резервирал. Неизпълнението на това задължение може да доведе до премахване на обявата, отменяне на съществуващи резервации и възстановяване на средствата на гостите, докато мястото от обявата стане обитаемо и в съответствие с описанието на обявата. Неспазването на това също е нарушение на нашите основни правила за домакините и може да доведе до последствия, включително премахване на акаунта.

Друга важна информация, която трябва да знаете

Тези правила не ограничават правата ви съгласно местните разпоредби и всички решения, взети от Airbnb съгласно тези правила, не засягат законоустановените ви права.

Правила относно случаите с уважителни причини

В сила от: 20 януари 2021 г.

Общ преглед

Тези правила относно случаите с уважителни причини обясняват как се обработват отменянията, когато след резервацията възникнат непредвидени събития извън вашия контрол, и правят невъзможно или незаконно завършването на резервацията ви. Настоящите правила важат както за резервации за настаняване, така и за изживявания.

Когато тези правила позволяват отменяне, те стават водещи и имат предимство пред правилата за отменяне на резервацията. Гостите, засегнати от събитие, попадащо в обхвата на настоящите правила, могат да отменят резервацията си и в зависимост от обстоятелствата да получат възстановяване на средствата в брой, като кредит за пътуване и/или чрез друго възнаграждение. Домакините, които са засегнати от събитие, обхванато от настоящите правила, могат да отменят без неблагоприятни последици, но в зависимост от обстоятелствата календарите им може да бъдат блокирани за датите на отменената резервация.

Какви събития са обхванати

В тези правила се използва терминът „Събитие“, за да се назоват долуописаните ситуации, които възникват след резервацията, не са предвидени по време на резервацията и предотвратяват или забраняват законно завършването ѝ.

Промени в официалните за държавата изисквания за пътуване. Неочаквани промени във визовите или паспортните изисквания, наложени от държавна агенция, които възпрепятстват пътуването до местоназначението. Това не включва изгубени документи за пътуване или други лични обстоятелства, свързани с разрешението за пътуване на госта.

Обявени извънредни ситуации и епидемии. Официално обявени от държавните власти местни или национални извънредни ситуации, епидемии, пандемии и извънредни положения, свързани с общественото здраве. Това не включва заболявания, които са ендемични или често се свързват с дадена област, например малария в Тайланд или треска денга в Хавай.

Ограничения за пътуване от страна на правителството. Ограничения за пътуване, наложени от държавна агенция, които възпрепятстват или забраняват пътуването до, престоя или връщането от местоположението на мястото от обявата. Това не включва необвързващи съвети за пътуване и подобни официални указания.

Сражения и други военни действия. Война, военни действия, нашествия, гражданска война, тероризъм, експлозии, бомбардировки, недоволства, бунтове, протести, граждански безредици и граждански размирици.

Природни бедствия. Природни бедствия, стихийни бедствия, мащабни прекъсвания на основни комунални услуги, изригвания на вулкани, цунами и други тежки и необичайни метеорологични събития. Това не включва метеорологични или природни условия, които се появяват достатъчно често, за да бъдат предвидими в конкретното местоположение – например урагани, възникващи по време на сезона на ураганите във Флорида.

Какво не се покрива от правилата

Всичко друго. Настоящите правила позволяват отменяне само при възникване на описаните по-горе събития. Всичко друго е изключено. Примерни ситуации, в които тези правила не позволяват отменяне, включват: неочаквано заболяване, болест или нараняване; задължения по закон, например явяване като съдебен заседател, явяване пред съд или военни задължения; съвети за пътуване или други държавни разпоредби (които са приблизително със силата на забрана или строго ограничение за пътуване); отменяне или пренасрочване на събитието, за което е направена резервацията; и проблеми с транспорта, които не са свързани с покрито събитие, като затваряне на пътища, както и отменяне на полети, влакове, автобуси и фериботи. Ако отмените резервация в тези случаи, възстановената сума ще бъде определена съгласно правилата за отменяне, които важат за резервацията.

Какво да правите по-нататък

Ако ви уведомим или публикуваме информация, потвърждаваща, че тези правила важат за вашата резервация, следвайте инструкциите за отменяне, които предоставяме. Когато ви уведомим или публикуваме информация за това как се прилагат тези правила, би трябвало да можете да отмените съгласно тези правила, като отворите страницата си „Пътувания“ и отмените засегнатата резервация. Ако смятате, че тези правила важат за резервацията ви, но не сме ви уведомили или не сме публикували информация за събитието, свържете се с нас, за да отмените резервацията си. Във всички случаи трябва да сте готови да предоставите документация, която показва как събитието се е отразило на вас или на резервацията ви.

Ако имате въпроси, свържете се с нас.

Друга важна информация, която трябва да знаете

Тези правила важат за всички резервации с дата на настаняване, която съвпада с датата на влизането им в сила или е след нея.

Тази статия помогна ли ви?

Свързани статии

Получете помощ за резервациите, акаунта си и други.
Влизане или регистриране