AirCover
AirCover
AirCover
AirCover
AirCover
AirCover

Цялостна защита. Безплатно за всички домакини. Само в Airbnb.

Застраховка на отговорността

С покритие от 1 млн. USD сте защитени дори когато пострада гост или имуществото му.

Защита срещу щети

Покриваме нанесени от гостите щети в мястото ви или върху имущество, включително ценности.

Защита срещу щети от домашни любимци

Не се притеснявайте: вече се покриват и непредвидените щети, нанесени от домашни любимци.

Защита срещу щети за основно почистване

Обезщетяваме ви и при неочаквани разходи за почистване

Защита от загуба на приходи

Airbnb възстановява загубени приходи, ако отмените потвърдени резервации поради щети.

14-дневен срок за подаване

Разполагате с 14 дни, за да подадете сигнал за щети дори ако имате непрекъснати резервации.

По-бързо възстановяване

Домакините получават по-бързо възстановяване на средства за щети от гости (средно 9 дни).

Приоритет за супердомакини

Супердомакините имат достъп до специална линия за поддръжка с приоритетно насочване.

Само Airbnb ви дава AirCover

AirbnbКонкуренти
Застраховка на отговорността
Защита срещу щети
Защита срещу щети от домашни любимци
Защита срещу щети за основно почистване
Защита от загуба на приходи
14-дневен срок за подаване
По-бързо възстановяване
Приоритет за супердомакини
Предимства на AirCover в сравнение с безплатните предложения от нашите най-сериозни конкуренти.
Винаги безплатно и винаги включена – за всички домакини.

Отговори на въпросите ви

Не можете да намерите това, което търсите? Посетете помощния център.
Повече за AirCover – възможности, предимства и общи условия, научете .

Създайте обява в Airbnb

Присъединете се към нас. Ще ви напътстваме при всяка стъпка.