AirCover

Цялостна защита при пътуване.
Винаги включена безплатно.
Само в Airbnb.

AirCover

Цялостна защита при пътуване.
Винаги включена безплатно.
Само в Airbnb.

AirCover осигурява на гостите четири вида защита при всеки престой

Защита на резервацията

В редките случаи, когато домакинът трябва да отмени резервацията ви до 30 дни преди настаняването, ще ви намерим подобно или по-добро място или ще ви възстановим средствата.

Гаранция за настаняване

Ако не можете да се настаните и домакинът не може да разреши проблема, ще ви намерим подобно или по-добро място за периода на първоначалния престой или ще ви възстановим средствата.

Гаранция за точност на обявата

Ако по време на престоя си установите, че мястото не отговаря на описанието в обявата (например хладилникът не работи и домакинът не може да го поправи или в жилището има по-малко спални от обявените), ще разполагате с три дни, за да подадете сигнал за проблема, а ние ще ви намерим подобно или по-добро място или ще ви възстановим средствата.

Денонощна линия за безопасност

Ако не се чувствате в безопасност, денонощно на ваше разположение са специално обучени служители, които ще ви помогнат.
Подробности за AirCover и съответните изключения.

Само Airbnb ви дава AirCover

AirbnbКонкуренти
Защита на резервацията
Гаранция за настаняване
Гаранция за точност на обявата
Денонощна линия за безопасност
Предимствата на AirCover в сравнение с пълните застраховки, предлагани безплатно от преките ни конкуренти, по данни от март 2022 г.

Резервациите винаги включват AirCover

Отговори на въпросите ви

Не можете да намерите това, което търсите? Посетете помощния център

Има AirCover и за домакините

Искате ли да предлагате място за престой? С „AirCover за домакините“ можете уверено да направите първите си стъпки.
Научете за настаняването на гости