AirCover за домакините
AirCover за домакините
AirCover за домакините
AirCover за домакините
AirCover за домакините
AirCover за домакините

Цялостна защита. Винаги е включена безплатно. Само в Airbnb.

Застраховка на отговорността

С покритие от 1 млн. USD сте защитени дори когато пострада гост или имуществото му.

Защита срещу щети

Покриваме нанесени от гостите щети в мястото ви или върху имущество, включително ценности.

Защита срещу щети от домашни любимци

Не се притеснявайте. Вече се покриват и непредвидените щети, нанесени от домашни любимци.

Защита при нужда от основно почистване

Обезщетяваме ви и при неочаквани разходи за почистване.

Защита от загуба на приходи

Airbnb компенсира загубата на приходи, ако отмените потвърдени резервации поради щети.

14-дневен срок за подаване

Разполагате с 14 дни, за да подадете сигнал за щети дори ако има други резервации.

Бързо възстановяване на средства

Без бавене ще ви компенсираме за нанесените от гостите щети – обикновено в рамките на 2 седмици.

Приоритет за супердомакини

Супердомакините имат достъп до специална линия за поддръжка с приоритетно обслужване.

Само Airbnb ви дава AirCover

AirbnbКонкуренти
Застраховка на отговорността
Защита срещу щети
Защита срещу щети от домашни любимци
Защита срещу щети за основно почистване
Защита от загуба на приходи
14-дневен срок за подаване
По-бързо възстановяване
Приоритет за супердомакини
Цялостните ползи от „AirCover за домакините“ в сравнение с безплатните предложения на най-сериозните ни конкуренти към 21 септември.
Надеждна защита за домакините и резервациите в Airbnb.

Отговори на въпросите ви

Не можете да намерите това, което търсите? Посетете помощния център.
Повече за „AirCover за домакините“ – възможности, предимства и общи условия, научете .

Създайте обява в Airbnb

Присъединете се към нас. Ще ви напътстваме при всяка стъпка.