Застраховка за домакините в Япония

Застраховка за домакините в Япония

Защита за всеки домакин. Всяко място. По всяко време.

Какво включва покритието?

Застраховката за домакините в Япония може да осигури покритие до 100 000 000 JPY, ако имущество или място от обява, притежавани от домакина, са повредени вследствие на престоя на госта. Освен това застраховката може да осигури покритие, когато домакинът носи юридическа отговорност или отговорност за покриване на разходи във връзка с имуществени щети или телесни повреди на госта или на трета страна.

Какво включва покритието?

Застраховката за домакините в Япония може да осигури покритие до 100 000 000 JPY, ако имущество или място от обява, притежавани от домакина, са повредени вследствие на престоя на госта. Освен това застраховката може да осигури покритие, когато домакинът носи юридическа отговорност или отговорност за покриване на разходи във връзка с имуществени щети или телесни повреди на госта или на трета страна.

Какво включва покритието?

Застраховката за домакините в Япония може да осигури покритие до 100 000 000 JPY, ако имущество или място от обява, притежавани от домакина, са повредени вследствие на престоя на госта. Освен това застраховката може да осигури покритие, когато домакинът носи юридическа отговорност или отговорност за покриване на разходи във връзка с имуществени щети или телесни повреди на госта или на трета страна.

Застраховката за домакините в Япония може да покрива:

  • случаи, в които мястото от обявата, притежавано от домакина, е повредено вследствие престоя на госта
  • случаи, в които домакинът носи юридическа отговорност за телесни повреди на госта или на трета страна
  • случаи, в които домакинът носи юридическа отговорност за имуществени щети на госта или на трета страна
  • разходи в случаите, когато домакинът трябва да покрие определени разходи във връзка с имуществени щети или телесни повреди на госта или на трета страна
  • разходи за възстановяване на имущество, което е било изцапано или изисква отстраняване на миризма

Застраховката за домакините в Япония не покрива:

  • парични средства и ценни книжа на домакина
  • щети, причинени вследствие на умишлено действие от страна на домакина
  • обичайно износване
  • разходи за стандартно почистване
Застрахователното покритие е ограничено до домакините на места за настаняване в Япония. За да е приложимо покритието, домакините трябва да имат лиценз или друго разрешение да извършват стопанска дейност, свързана със споделяне на домове, в съответствие с приложимото законодателство. Домакините, които подават искове за плащания по застрахователната полица за домакини в Япония, се съгласяват да сътрудничат на Airbnb и застрахователната компания, включително като предоставят документи за претендираните щети и като приемат да бъдат извършени проверки в редките случаи, когато това е необходимо.

Някои видове имущество са обект на ограничена защита. Препоръчително е домакините да заключат или премахнат ценностите, когато отдават под наем мястото от обявата си, и да обмислят възможността за отделна застраховка, която покрива такива вещи.

Плащанията по застраховката за домакините в Япония са обект на определени условия, ограничения и изключения. За повече информация прегледайте страницата с обобщена информация за застраховката за домакините в Япония.

За да поискате копие на цялата застрахователна полица, свържете се с Aon Japan Ltd. и включете информацията за акаунта си в Airbnb.

Как да подадете иск

Как да подадете иск

За домакините, които предявяват иск за щети върху лично имущество и/или притежаваното от тях място от обява:

За домакините, които предявяват иск за щети върху
лично имущество и/или притежаваното от тях място от обява:

За домакините, които предявяват иск за щети върху
лично имущество и/или притежаваното от тях място от обява:

1. Съберете доказателства за щетите

Това може да включва снимки, видео клипове, оценки и/или разписки за вещите.

2. Незабавно се свържете с госта чрез центъра за разрешаване на проблеми

Когато бъдете подканени да изберете причина за разрешаване на проблем, изберете „Повредени или липсващи вещи“. Гостът ще има възможност да отговори. Ако гостът не отговори в рамките на 72 часа, можете да се обърнете към Airbnb за помощ.

3. Получете обезщетение или се обърнете към Airbnb

Ако гостът не желае да заплати пълната сума, може би отговаряте на условията за обезщетение съгласно застраховката за домакините в Япония. След като се свържете с Airbnb, специалист по поддръжката ще ви напътства през целия процес.

За домакини, които носят юридическа отговорност или отговорност за покриване на други
разходи:


В редките случаи, когато гост или трета страна пострада или имуществото му бъде повредено или откраднато, а вие носите юридическа отговорност или дължите разходи, необходими за компенсирането му, трябва да се свържете с отдела за поддръжка на общността. След като получим доказателствени документи и информация, случаят ще бъде прехвърлен от Airbnb към нашия застрахователен партньор и неговия администратор на искове.
Връзка с екипа за поддръжка на общността

За домакини, които носят юридическа отговорност или отговорност за покриване на други
разходи:


В редките случаи, когато гост или трета страна пострада или имуществото му бъде повредено или откраднато, а вие носите юридическа отговорност или дължите разходи, необходими за компенсирането му, трябва да се свържете с отдела за поддръжка на общността. След като получим доказателствени документи и информация, случаят ще бъде прехвърлен от Airbnb към нашия застрахователен партньор и неговия администратор на искове.
Връзка с екипа за поддръжка на общността

Отговори на въпросите ви

Отговори на въпросите ви

img

Готови ли сте да пуснете обява в Airbnb?