ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАСТРАХОВКАТА

Застраховка за домакините в Япония

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАСТРАХОВКАТА

Застраховка за домакините в Япония

Какво представлява застраховката за домакините в Япония?

Застраховката за домакините в Япония покрива случаите, в които домакинът* трябва да понесе отговорност или други разходи във връзка с телесна повреда на други лица или щети върху имуществото на други лица в резултат от споделянето на дом чрез платформата на Airbnb, както и случаите, в които домакинът понася щети върху личното си имущество в резултат на престоя на госта*. В случаите, когато личното имущество на домакина е повредено в резултат от престоя на госта, застрахователното покритие ще се прилага, когато домакинът и гостът не успеят да разрешат спора помежду си и домакинът потърси съдействието на Airbnb.

Застраховката за домакините в Япония е застрахователна програма, която се сключва от Sompo Japan Insurance Inc.

Домакините не трябва да плащат застрахователни премии, за да се възползват от програмата.

Прегледайте информацията по-долу относно покритието на застраховката за домакините в Япония.

Какво представлява застраховката за домакините в Япония?

Застраховката за домакините в Япония покрива случаите, в които домакинът* трябва да понесе отговорност или други разходи във връзка с телесна повреда на други лица или щети върху имуществото на други лица в резултат от споделянето на дом чрез платформата на Airbnb, както и случаите, в които домакинът понася щети върху личното си имущество в резултат на престоя на госта*. В случаите, когато личното имущество на домакина е повредено в резултат от престоя на госта, застрахователното покритие ще се прилага, когато домакинът и гостът не успеят да разрешат спора помежду си и домакинът потърси съдействието на Airbnb.

Застраховката за домакините в Япония е застрахователна програма, която се сключва от Sompo Japan Insurance Inc.

Домакините не трябва да плащат застрахователни премии, за да се възползват от програмата.

Прегледайте информацията по-долу относно покритието на застраховката за домакините в Япония.

Какво представлява застраховката за домакините в Япония?

Застраховката за домакините в Япония покрива случаите, в които домакинът* трябва да понесе отговорност или други разходи във връзка с телесна повреда на други лица или щети върху имуществото на други лица в резултат от споделянето на дом чрез платформата на Airbnb, както и случаите, в които домакинът понася щети върху личното си имущество в резултат на престоя на госта*. В случаите, когато личното имущество на домакина е повредено в резултат от престоя на госта, застрахователното покритие ще се прилага, когато домакинът и гостът не успеят да разрешат спора помежду си и домакинът потърси съдействието на Airbnb.

Застраховката за домакините в Япония е застрахователна програма, която се сключва от Sompo Japan Insurance Inc.

Домакините не трябва да плащат застрахователни премии, за да се възползват от програмата.

Прегледайте информацията по-долу относно покритието на застраховката за домакините в Япония.

Период на валидност на застраховката

Периодът на валидност на настоящата застрахователна програма е от 31 юли 2023 г. до 31 юли 2024 г.

Период на валидност на застраховката

Периодът на валидност на настоящата застрахователна програма е от 31 юли 2023 г. до 31 юли 2024 г.

Период на валидност на застраховката

Периодът на валидност на настоящата застрахователна програма е от 31 юли 2023 г. до 31 юли 2024 г.

Обхват и условия


Обхват и условия на застраховката за домакините в Япония

Обхват и условияОбхват и условия на застраховката за домакините в Япония

Обхват и условияОбхват и условия на застраховката за домакините в Япония
Обезщетение за щети върху личното имущество на домакина
Съгласно приложимите правила, условия и изключения покритието на застраховката за домакините в Япония следва да се изплати в случаите на унищожаване на мястото от обявата* и личното имущество на домакина* в резултат от престоя на госта*. В случаите на нанесени щети в място от обява, отдавано под наем или управлявано от домакина, може да се предостави застрахователно покритие в рамките на допълнителните условия за покритие, описани непосредствено по-долу.

Обезщетение на отговорността на домакина за телесна повреда или имуществени щети
Застраховката за домакините в Япония предоставя и покритие на отговорността на домакина за телесна повреда или имуществени щети, понесени от гост или други лица, по време на престой на госта в мястото, резервиран чрез платформата на Airbnb, при ситуации, възникнали в условията на дейността за споделяне на дом.*

Обезщетение за разходи, произтекли от плащания на домакина към други лица като компенсации за инциденти, свързани с телесни повреди или имуществени щети
В случаите, когато домакинът регистрира разходи, произтичащи от плащания за инцидент, свързан с телесни повреди или имуществени щети на гост или други лица, застраховката за домакините в Япония може да покрие разходите, направени от домакина. За да бъде приложимо покритието, инцидентът трябва да е бил предизвикан в условията на дейността със споделяне на домове и да се е случил по време на престоя на госта в мястото от обявата, резервирано чрез платформата на Airbnb. Всяко покритие, описано по-горе, е предмет на приложимите общи условия, правила и изключения на полицата за застраховката за домакините в Япония.

1. Покритие на места за настаняване

Застраховката за домакините в Япония включва покритие за мястото за престой, което домакинът притежава, отдава под наем или управлява в рамките на фирмата за споделяне на домове.

(*) „Място за настаняване“ означава помещенията, одобрени съгласно Закона за хотелиерството, сертифицирани съгласно Закона за специалното национално стратегическо зониране или нотифицирани съгласно Закона за жилищно настаняване, или други помещения, в които се извършва подобна дейност с настаняване. Дефиницията е в сила, при условие че са изпълнени всички долупосочени изисквания:
 • домакинът е собственик, наемодател или управител на помещенията;
 • Помещенията се отдават под наем чрез обява, публикувана в уеб сайта на Airbnb; и
 • Помещенията са резервирани и се използват от лице, което е приело условията на услугата на Airbnb и е използвало уеб сайта на Airbnb. Местата за престой включват мобилни домове, автобуси, каравани, къщи на дървета и други средства, които са паркирани и се използват като места за настаняване. Лодките и плавателните съдове също се включват, ако се използват като места за настаняване.


2. Домакин/домакини

(*) „Домакини“ са лица, които участват в стопанска дейност със споделяне на домове, предоставят места за престой и имат лиценз или друго разрешително да извършват тази дейност в съответствие с приложимия закон.

3. Гост/Гости

(*) „Гости“ са потребителите на услугите за споделяне на домове, в това число и лицата, които са поканени от тези потребители, и тези, които съвместно използват услугите на бизнеса за споделяне на домове.

(*) „Дейност със споделяне на домове“ означава хотелиерска дейност, определена по Закона за хотелиерството (Закон № 138 от 1948 г.), стопанска дейност, определена по Закона за специалното национално стратегическо зониране (Закон № 107 от 2013 г.), или дейност по жилищно настаняване, определена по Закона за стопанската дейност със жилищно настаняване (Закон № 65 от 2017 г.), както и друга стопанска дейност, свързана с места за настаняване, и всички дейности, извършвани в или извън такива места, свързани с горепосочените услуги.
Обезщетение за щети върху личното имущество на домакина
Съгласно приложимите правила, условия и изключения покритието на застраховката за домакините в Япония следва да се изплати в случаите на унищожаване на мястото от обявата* и личното имущество на домакина* в резултат от престоя на госта*. В случаите на нанесени щети в място от обява, отдавано под наем или управлявано от домакина, може да се предостави застрахователно покритие в рамките на допълнителните условия за покритие, описани непосредствено по-долу.

Обезщетение на отговорността на домакина за телесна повреда или имуществени щети
Застраховката за домакините в Япония предоставя и покритие на отговорността на домакина за телесна повреда или имуществени щети, понесени от гост или други лица, по време на престой на госта в мястото, резервиран чрез платформата на Airbnb, при ситуации, възникнали в условията на дейността за споделяне на дом.*

Обезщетение за разходи, произтекли от плащания на домакина към други лица като компенсации за инциденти, свързани с телесни повреди или имуществени щети
В случаите, когато домакинът регистрира разходи, произтичащи от плащания за инцидент, свързан с телесни повреди или имуществени щети на гост или други лица, застраховката за домакините в Япония може да покрие разходите, направени от домакина. За да бъде приложимо покритието, инцидентът трябва да е бил предизвикан в условията на дейността със споделяне на домове и да се е случил по време на престоя на госта в мястото от обявата, резервирано чрез платформата на Airbnb. Всяко покритие, описано по-горе, е предмет на приложимите общи условия, правила и изключения на полицата за застраховката за домакините в Япония.

1. Покритие на места за настаняване

Застраховката за домакините в Япония включва покритие за мястото за престой, което домакинът притежава, отдава под наем или управлява в рамките на дейността със споделяне на домове.

(*) „Място за настаняване“ означава помещенията, одобрени съгласно Закона за хотелиерството, сертифицирани съгласно Закона за специалното национално стратегическо зониране или нотифицирани съгласно Закона за жилищното настаняване, или други помещения, в които се извършва подобна дейност с настаняване. Дефиницията е в сила, при условие че са изпълнени всички долупосочени изисквания:

 • Домакинът е собственик, наемодател или управител на помещенията;
 • Помещенията се отдават под наем чрез обява, публикувана в уеб сайта на Airbnb; и
 • Помещенията са резервирани и се използват от лице, което е приело условията на услугата на Airbnb и е използвало уеб сайта на Airbnb. Местата за престой включват мобилни домове, автобуси, каравани, къщи на дървета и други средства, които са паркирани и се използват като места за настаняване. Лодките и плавателните съдове също се включват, ако се използват като места за настаняване.

 • 2. Домакин/домакини

  (*) „Домакини“ са лица, които участват в стопанска дейност със споделяне на домове, предоставят места за престой и имат лиценз или друго разрешително да извършват тази дейност в съответствие с приложимия закон.

  3. Гост/Гости

  (*) „Гости“ са потребителите на услугите за споделяне на домове, в това число и лицата, които са поканени от тези потребители, и тези, които съвместно използват услугите на бизнеса за споделяне на домове.

  (*) „Дейност със споделяне на домове“ означава хотелиерска дейност, определена по Закона за хотелиерството (Закон № 138 от 1948 г.), стопанска дейност, определена по Закона за специалното национално стратегическо зониране (Закон № 107 от 2013 г.), или дейност по жилищно настаняване, определена по Закона за стопанската дейност със жилищно настаняване (Закон № 65 от 2017 г.), както и друга стопанска дейност, свързана с места за настаняване, и всички дейности, извършвани в или извън такива места, свързани с горепосочените услуги.

  Застрахователно покритие

  Горната граница, приложима по време на застрахователния период, е 100 000 000 JPY на застрахователно събитие, с някои изключения.

  Застрахователно покритие

  Горната граница, приложима по време на застрахователния период, е 100 000 000 JPY на застрахователно събитие, с някои изключения.

  Застрахователно покритие

  Горната граница, приложима по време на застрахователния период, е 100 000 000 JPY на застрахователно събитие, с някои изключения.

  Изключения от застрахователното покритие  Основни обекти, които не са обхванати от застраховката за домакините в Япония (клаузи относно обезщетението за щети върху личното имущество на домакина)

  Изключения от застрахователното покритие  Основни обекти, които не са обхванати от застраховката за домакините в Япония (клаузи относно обезщетението за щети върху личното имущество на домакина)

  Изключения от застрахователното покритие  Основни обекти, които не са обхванати от застраховката за домакините в Япония (клаузи относно обезщетението за щети върху личното имущество на домакина)
  Обекти, които не са обхванати от покритието:

  • Валута, пари, благородни метали под формата на кюлчета, банкноти или ценни книжа.
  • Земя, вода или всеки друг материал в или върху поземления имот. Това обаче не е приложимо за подобренията на поземления имот, състоящи се в озеленяване, изграждане на пътища и тротоари (но е приложимо за всеки добавен поземлен имот или земя под такъв имот), или водата, съхранявана в затворени резервоари, тръбопроводна система или друго оборудване за преработка.
  • Животни, включително, но не само, добитък и домашни любимци.
  • Неотсечен дървен материал и земеделски посеви.
  • Плавателни съдове, въздухоплавателни средства, космически кораби и спътници. Това обаче не се отнася до плавателни съдове, които не са в експлоатация и се използват като място за настаняване.
  • Превозни средства. Това обаче не се отнася до превозни средства, които не са в експлоатация и се използват като места за настаняване.
  • Подземни мини, минни шахти или имуществото на територията на такива мини или шахти.
  • Язовири, канавки и диги.
  • Имущество по време на превоз.
  • Предавателни и разпределителни линии над 305 м от мястото от обявата.


  • Основни случаи, в които застраховката не се изплаща:
  • война, употреба на сила от чужда държава, революция, държавен преврат, гражданска война, въоръжено въстание или други подобни инциденти или бунтове.
  • Щети, причинени от радиация, експлозия или друга вреда, причинена от ядрена реакция или разпад на атомното ядро на ядрено гориво или ядрен изходен материал, радиоактивен елемент, радиоизотоп или материал, замърсен от такъв, както и инцидент, причинен от такова обстоятелство, с изключение на ядрени реакции или ядрен разпад на атомни ядра на радиоизотопи за медицинска, научна или промишлена употреба.
  • Тероризъм.
  • Заплаха за или действителна злонамерена употреба на отровни биологични или химически материали.
  • Щети, настъпили преди или след престоя на госта в мястото от обявата, резервирано чрез платформата на Airbnb.
  • Щети, причинени от умишлено неправомерно поведение или груба небрежност на домакините.
  • Други.
  Обекти, които не са обхванати от покритието:

 • Валута, пари, благородни метали под формата на кюлчета, банкноти или ценни книжа.
 • Земя, вода или всеки друг материал в или върху поземления имот. Това обаче не е приложимо за подобренията на поземления имот, състоящи се в озеленяване, изграждане на пътища и тротоари (но е приложимо за всеки добавен поземлен имот или земя под такъв имот), или водата, съхранявана в затворени резервоари, тръбопроводна система или друго оборудване за преработка.
 • Животни, включително, но не само, добитък и домашни любимци.
 • Неотсечен дървен материал и земеделски посеви.
 • Плавателни съдове, въздухоплавателни средства, космически кораби и спътници. Това обаче не се отнася до плавателни съдове, които не са в експлоатация и се използват като място за настаняване.
 • Превозни средства. Това обаче не се отнася до превозни средства, които не са в експлоатация и се използват като места за настаняване.
 • Подземни мини, минни шахти или имуществото на територията на такива мини или шахти.
 • Язовири, канавки и диги.
 • Имущество по време на превоз.
 • Предавателни и разпределителни линии над 305 м от мястото от обявата.

 • Основни случаи, в които застраховката не се изплаща:

 • война, употреба на сила от чужда държава, революция, държавен преврат, гражданска война, въоръжено въстание или други подобни инциденти или бунтове.
 • Щети, причинени от радиация, експлозия или друга вреда, причинена от ядрена реакция или разпад на атомното ядро на ядрено гориво или ядрен изходен материал, радиоактивен елемент, радиоизотоп или материал, замърсен от такъв, както и инцидент, причинен от такова обстоятелство, с изключение на ядрени реакции или ядрен разпад на атомни ядра на радиоизотопи за медицинска, научна или промишлена употреба.
 • Тероризъм.
 • Заплаха за или действителна злонамерена употреба на отровни биологични или химически материали.
 • Щети, настъпили преди или след престоя на госта в мястото от обявата, резервирано чрез платформата на Airbnb.
 • Щети, причинени от умишлено неправомерно поведение или груба небрежност на домакините.
 • Други.
 • Основни случаи, при които не се изплащат застрахователни обезщетения (клаузи относно обезщетението за отговорността и разходите на домакина)


  • Война, употреба на сила от чужда държава, революция, държавен преврат, гражданска война, въоръжено въстание или други подобни инциденти или бунтове.
  • Щети, причинени от радиация, експлозия или друга вреда, причинена от ядрена реакция или разпад на атомното ядро на ядрено гориво или ядрен изходен материал, радиоактивен елемент, радиоизотоп или материал, замърсен от такъв, както и инцидент, причинен от такова обстоятелство, с изключение на ядрени реакции или ядрен разпад на атомни ядра на радиоизотопи за медицинска, научна или промишлена употреба.
  • Щети, причинени от умишленото неправомерно поведение на домакините.
  • Разходи или юридическа отговорност към роднини, съжителстващи с домакините, с изключение на случаите, когато домакинът трябва да понесе отговорност или да покрие разходи за плащания към такива роднини за щети в място от обява, отдавано под наем или управлявано от домакина.
  • Разходи или отговорност, произтичащи от физическо увреждане, понесено от служителите на домакините, докато изпълняват служебните си задължения към тях.
  • В случаите, когато между домакина и друго лице има специално споразумение относно обезщетение за щети, отговорността се определя от това споразумение.
  • Разходи за инциденти или отговорност, причинени от отпадъчни води или вредни емисии.
  • Разходи при злополуки или отговорност, произтичащи от професионалната работа, извършвана от адвокати, регистрирани чуждестранни адвокати, сертифицирани счетоводители, данъчни консултанти, архитекти, проектанти, вещи лица, съдебни чиновници, административни чиновници, ветеринари или други лица с подобна професионална дейност.
  • Разходи при инциденти, дължащи се на или произтичащи от притежаването, употребата или управлението на въздухоплавателни средства, автомобили или плавателни или превозни средства извън мястото от обявата, с изключение на всякакви щети, дължащи се на употребата или управлението на автомобил, плавателен съд или превозно средство извън собствеността за настаняване, докато автомобилът, плавателният съд или превозното средство се използват извън собствеността като място за настаняване.
  • Разходи при злополуки, дължащи се на или произтичащи от отговорността във връзка със строителни дейности в дадено място от обява, отдавано под наем или управлявано от домакина, като например ремонт, разширение или разрушаване, с изключение на случаите, когато домакинът участва в тези дейности по собствена инициатива.
  • Разходи при инциденти или отговорност в резултат на разрушение на място от обява, отдавано под наем или управлявано от домакина, причинени от земетресения, вулканични изригвания, наводнения, цунами или други подобни природни явления, с изключение на случаите, когато щетите са причинени от пожар.
  • Други.

 • Война, употреба на сила от чужда държава, революция, държавен преврат, гражданска война, въоръжено въстание или други подобни инциденти или бунтове.
 • Щети, причинени от радиация, експлозия или друга вреда, причинена от ядрена реакция или разпад на атомното ядро на ядрено гориво или ядрен изходен материал, радиоактивен елемент, радиоизотоп или материал, замърсен от такъв, както и инцидент, причинен от такова обстоятелство, с изключение на ядрени реакции или ядрен разпад на атомни ядра на радиоизотопи за медицинска, научна или промишлена употреба.
 • Щети, причинени от умишленото неправомерно поведение на домакините.
 • Разходи или юридическа отговорност към роднини, съжителстващи с домакините, с изключение на случаите, когато домакинът трябва да понесе отговорност или да покрие разходи за плащания към такива роднини за щети в място от обява, отдавано под наем или управлявано от домакина.
 • Разходи или отговорност, произтичащи от физическо увреждане, понесено от служителите на домакините, докато изпълняват служебните си задължения към тях.
 • В случаите, когато между домакина и друго лице има специално споразумение относно обезщетение за щети, отговорността се определя от това споразумение.
 • Разходи за инциденти или отговорност, причинени от отпадъчни води или вредни емисии.
 • Разходи при злополуки или отговорност, произтичащи от професионалната работа, извършвана от адвокати, регистрирани чуждестранни адвокати, сертифицирани счетоводители, данъчни консултанти, архитекти, проектанти, вещи лица, съдебни чиновници, административни чиновници, ветеринари или други лица с подобна професионална дейност.
 • Разходи при инциденти, дължащи се на или произтичащи от притежаването, употребата или управлението на въздухоплавателни средства, автомобили или плавателни или превозни средства извън мястото от обявата, с изключение на всякакви щети, дължащи се на употребата или управлението на автомобил, плавателен съд или превозно средство извън собствеността за настаняване, докато автомобилът, плавателният съд или превозното средство се използват извън собствеността като място за настаняване.
 • Разходи при злополуки, дължащи се на или произтичащи от отговорността във връзка със строителни дейности в дадено място от обява, отдавано под наем или управлявано от домакина, като например ремонт, разширение или разрушаване, с изключение на случаите, когато домакинът участва в тези дейности по собствена инициатива.
 • Разходи при инциденти или отговорност в резултат на разрушение на място от обява, отдавано под наем или управлявано от домакина, причинени от земетресения, вулканични изригвания, наводнения, цунами или други подобни природни явления, с изключение на случаите, когато щетите са причинени от пожар.
 • Други.
 • Застрахователни искове

  Застрахователни искове

  Уведомление за настъпило застрахователно събитие


  Ако домакинът узнае за телесна повреда или имуществени щети на госта или на трета страна, той трябва незабавно да уведоми Airbnb, защото съответното събитие може да е обект на застрахователното покритие. По същия начин, ако домакинът узнае за щети, нанесени върху личното му имущество, той трябва да уведоми Airbnb, в случай че домакинът и неговият гост не успеят да постигнат споразумение в рамките на 72 часа след първата осъществена връзка с госта, тъй като това може да е допустимо застрахователно събитие.

  Заявка за предоставяне на застрахователна полица


  Това обобщение на застраховката за домакините в Япония не включва всички условия, ограничения и изключения на застрахователната полица. За да заявите копие от застрахователната полица, свържете се с Aon Japan Ltd. и включете информацията за акаунта си в Airbnb.

  Застрахователна компания


  Sompo Japan Insurance Inc.