Придвижете се напред, за да получите достъп до предложените резултати

  Обръщение на Airbnb: важна информация за домакините

  Въведохме над 100 промени – от нова начална страница за настаняване на гости до по-бърза поща.
  От Airbnb на 24 май 2021 г.
  Видео: 26 мин
  Актуализирано: 25 май 2021 г.

  Акценти

  Какво означават някои от най-важните промени

  Акценти

  Airbnb
  24 май 2021 г.
  Това беше ли полезно?

  Може да ви хареса също и

  Може да ви хареса също и

  Разгледайте още теми