ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАСТРАХОВКАТА

Застраховка за защита на домакини в Япония

Какво представлява застраховката за защита на домакини в Япония?

Застраховката за защита на домакините в Япония покрива случаите, в които домакинът* трябва да понесе отговорност или други разходи във връзка с нанесена телесна повреда на други лица или щета на имуществото на други лица в резултат от споделянето на дома, както и случаите, в които домакинът понася щети върху имуществото си в резултат на престой на госта*. В случаите, когато имуществото на домакина е повредено по време на престоя на госта, застрахователното покритие ще важи, когато домакинът и гостът не са в състояние да разрешат спора помежду си и домакинът се обръща към Airbnb.

Застраховката за домакини в Япония е застрахователна програма, която се сключва от Sompo Japan Insurance Inc.

Домакините не трябва да плащат застрахователни премии, за да се възползват от програмата.

Прегледайте следната информация за покритието на застраховката за защита на домакини в Япония.

Период на валидност на застраховката

Периодът на валидност на настоящата застрахователна програма е от 31 юли 2021 г. до 31 юли 2022 г.

Обхват и условия

Обхват и условия на застраховката за защита на домакини в Япония

Покритието на застраховката за защита на домакините в Япония обхваща случаите на унищожаването на имущество на домакина, както и в случаите на правна отговорност или други разходи, понесени от домакина, във връзка с телесна повреда или унищожаването на имущество на други лица по време на престой в дома от обявата.

  1. Места за настаняване, покрити от застраховката

Застраховката за защита на домакините в Япония покрива мястото за настаняване*, което домакинът притежава, използва или управлява за целите на дейността за споделяне на дома.

(*) „Място за настаняване“ означава помещения, одобрени по Закона за хотелиерството, сертифицирани съгласно Закона за специалното национално стратегическо зониране, нотифицирани съгласно Закона за бизнес с частни жилища, както и други помещения, в които се извършва подобна дейност с настаняване; при условие обаче, че са изпълнени всички долупосочени изисквания: – Домакинът е собственик или наемател на помещенията. – Има публикувани обяви за имота в уеб сайта на Airbnb; и – Помещенията са резервирани и се използват от лице, което е дало съгласие за правилата на услугата на Airbnb и е използвало уеб сайта на Airbnb. Помещенията за настаняване включват мобилни домове, автобуси, кемпери, къщи на дървета и други съоръжения, които са паркирани и се използват за настаняване. Лодките и плавателните съдове също са включени, ако се използват като места за настаняване.

  1. Домакин/домакини

Домакините са лица, които участват в (*) бизнеса със споделяне на домове.

  1. Гост/Гости

Гостите са потребители на (*) бизнеса за споделяне на домове, в това число лица, които са били поканени от потребителя, и такива, които съвместно използват бизнеса за споделяне на домове.

(*) „Бизнес за споделяне на дома“ означава хотелската дейност, определена по Закона за хотелиерството (Закон № 138 от 1948 г.), дейност, определена по Закона за специалното национално стратегическо зониране (Закон № 107 от 2013 г.), или дейност по настаняване, определена по Закона за бизнес със жилищно настаняване (Закон № 65 от 2017 г.), както и друга дейност с настаняване, и всички дейности, извършвани във или извън тези места, свързани с услугите, посочени по-горе, които се извършват съобразно транзакции, използващи цифровата платформа на Airbnb.

Застрахователно покритие (условия по отношение на отговорността)

Горната граница, приложима по време на застрахователния период, е 100 000 000 JPY на застрахователно събитие.

Изключения от застрахователното покритие

Основни елементи, които не са обхванати от застраховката за защита на домакина (клаузи относно обезщетението при злополуки с имуществени щети)

Елементи, които не са включени в мястото за настаняване:

– Валута, пари, благороден метал под формата на кюлчета, банкноти или ценни книжа. – Земя, вода или всеки друг материал във или върху земята; това обаче не е приложимо за подобрения на поземления имот, като озеленяване, пътища и настилки (но се прилага за всяка добавена земя или земя под такъв имот), или за вода, съхранявана в затворен резервоар, тръбопроводна система или друг вид преработвателно оборудване. – Животни, включително, но не само, добитък и домашни любимци. – Неотсечен дървен материал и земеделски култури. – Плавателни съдове, въздухоплавателни средства, космически кораби и сателити; това обаче не се отнася за плавателни съдове, които не се управляват и се използват като места за настаняване. – Превозни средства; това обаче не се отнася за превозни средства, които не са в експлоатация и се използват като места за настаняване. – Подземни мини или минни шахти, в това число всяко имущество на територията на такива мини или шахти. – Язовири, канавки и диги. – Имущество по време на превоз. – Предавателни и разпределителни линии отвъд 305 м от мястото за настаняване.

Основни случаи, в които покритието на застраховката не се изплаща:

– Война, използване на сила от чужда държава, революция, държавен преврат, гражданска война, въоръжено въстание или други подобни инциденти или бунтове. – Вреди, причинени от радиация, експлозия или друга вреда, дължаща се на ядрена реакция или на разпад на ядрено гориво или ядрен източник, радиоактивен елемент, радиоизотоп или вещества, контаминирани от такъв материал, както и свързана злополука. Изключение правят ядрени реакции или ядрен разпад на радиоизотопи за медицинска, научна или промишлена употреба. – Тероризъм. – Действителна злонамерена употреба или заплаха за такава на отровни биологични или химически материали. – Повреда в мястото за настаняване, настъпила извън периода, в който мястото се използва от гостите. – Щети, причинени от умишлено нарушение или груба небрежност на домакините. – И др.

Основни случаи, при които не се изплащат застрахователни обезщетения (клаузи относно обезщетението за отговорност за щети)

– Война, употреба на сила от чужда държава, революция, държавен преврат, гражданска война, въоръжено въстание или други подобни инциденти или бунтове. – Повреда, причинена от радиация, експлозия или друга вреда, дължаща се на ядрена реакция или разпад на ядрено гориво или ядрен източник, радиоактивен елемент, радиоизотоп или материал, замърсен от такива вещества, както и злополука, свързана с него, с изключение на ядрени реакции или ядрен разпад на радиоизотопи за медицинска, научна или промишлена употреба. – Щети, причинени от умишлено нарушение на домакините. – Отговорност към роднини, съжителстващи с домакините. – Отговорност, произтичаща от физическа нетрудоспособност, понесена от служителите на домакините по време на работа за домакините. – В случаите, когато има специално споразумение за обезщетение за вреди между домакина и друго лице, отговорността се определя от това споразумение. – Отговорност, причинена от отпадъчни води или емисии. – Отговорност, произтичаща от професионална работа на адвокати, регистрирани чуждестранни адвокати, сертифицирани счетоводители, данъчни консултанти, архитекти, проектанти, строителни следователи и такива по недвижимо имущество, съдебни чиновници, административни чиновници, ветеринари или други подобни лица. – Отговорност, произтичаща от притежанието, използването или управлението на въздухоплавателни средства, автомобили или плавателни съдове или превозни средства извън мястото за настаняване, като изключение правят щетите, дължащи се на използването или управлението на автомобил, плавателен съд или превозно средство извън мястото, докато същите се използват извън мястото като места за настаняване. – Отговорност, произтичаща от строителните работи по отдадено под наем място, в това число ремонт, разширение или разрушаване, с изключение на случаите, когато домакинът сам е инициирал такива дейности. – И др.

Застрахователни искове

Уведомление за настъпило застрахователно събитие

Ако домакинът забележи телесна повреда или имуществени щети на госта или на трета страна, той трябва незабавно да уведоми Airbnb, защото съответната щета може да е обект на застрахователното покритие. Също така, ако домакинът узнае за щети по имущество, което притежава или управлява, той трябва да уведоми Airbnb, в случай че домакинът и неговият гост не успеят да постигнат споразумение в рамките на 72 часа след първата осъществена връзка с госта, тъй като може да е приложима застраховка.

Заявка за предоставяне на застрахователна полица

Това обобщение на застраховката за защита на домакини в Япония не включва всички условия на застрахователната полица. За да заявите копие от застрахователната полица, свържете се с Marsh Japan, Inc. и включете информацията за акаунта си в Airbnb.

Застрахователна компания

Sompo Japan Insurance Inc.