ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАСТРАХОВКАТА

Застраховка за домакините в Япония

Какво представлява застраховката за домакините в Япония?

Застраховката за домакините в Япония покрива случаите, в които домакинът* трябва да понесе отговорност или други разходи във връзка с телесна повреда на други лица или щета на имуществото на други лица в резултат от споделянето на дом чрез платформата на Airbnb, както и случаите, в които домакинът понася щети върху имуществото си в резултат на престоя на госта*. В случаите, когато личното имущество на домакина е повредено в резултат на престоя на госта, застрахователното покритие ще важи, когато домакинът и гостът не са в състояние да разрешат спора помежду си и домакинът търси съдействието на Airbnb.

Застраховката за домакините в Япония е застрахователна програма, която се сключва от Sompo Japan Insurance Inc.

Домакините не трябва да плащат застрахователни премии, за да се възползват от програмата.

Прегледайте информацията по-долу относно покритието на застраховката за домакините в Япония.

Период на валидност на застраховката

Периодът на валидност на настоящата застрахователна програма е от 31 юли 2022 г. до 31 юли 2023 г.

Обхват и условия

Обхват и условия на застраховката за домакините в Япония

Обезщетение за щети върху личното имущество на домакина
Съгласно приложимите правила, условия и изключения покритието на застраховката за домакините в Япония ще се изплаща в случаите на унищожаване на мястото от обявата* и личното имущество на домакина* в резултат от престоя на госта*. В случаите на нанесени щети в мястото от обявата, отдавано под наем или управлявано от домакина, може да се предостави застрахователно покритие в рамките на допълнителните условия за покритие, описани непосредствено по-долу.

Обезщетение на отговорността на домакина за телесна повреда или имуществени щети
Застраховката за домакините в Япония предоставя и покритие на отговорността на домакина за телесна повреда или имуществени щети, понесени от гост или други лица по време на престой в мястото, резервирано чрез платформата на Airbnb, при ситуации, възникнали в условията на бизнеса със споделяне на жилище.*

Обезщетение за разходи, произтекли от плащания на домакина към други лица като компенсации за инцидент, свързан с телесни повреди или имуществени щети
В случаите, когато домакинът има разходи, произтичащи от плащания за инцидент, свързан с телесни повреди или имуществени щети на гост или други лица, застраховката за домакините в Япония може да покрие разходите, направени от домакина. Инцидентът трябва да е бил предизвикан от бизнеса за споделяне на домове и да се е случил по време на престоя на госта в мястото от обявата, резервирано чрез платформата на Airbnb, за да може да бъде приложено покритието. Всяко покритие, описано по-горе, подлежи на приложимите общи правила, условия и изключения на полицата на застраховката за домакините в Япония.

 1. Покритие на места за престой

Застраховката за домакините в Япония включва покритие за мястото за престой, което домакинът притежава, отдава под наем или управлява в рамките на фирмата за споделяне на дома.

(*) „Място за престой“ означава помещенията, одобрени съгласно Закона за хотелиерството, сертифицирани съгласно Закона за специалното национално стратегическо зониране или съгласно Закона за бизнес дейност с настаняване, или други помещения, в които се извършва подобна дейност с настаняване. Дефиницията е в сила, при условие че са изпълнени всички долупосочени изисквания:

 • Домакинът е собственик, наемодател или управител на помещенията;
 • Помещенията се отдават под наем чрез обява, публикувана в уеб сайта на Airbnb; и
 • Помещенията са резервирани и се използват от лице, което е приело условията на услугата на Airbnb и е използвало уеб сайта на Airbnb. Местата за престой включват мобилни домове, автобуси, каравани, къщи на дървета и други средства, които са паркирани и се използват като помещения за настаняване. Лодките и плавателните съдове също се включват, ако се използват като места за настаняване.
  1. Домакин/домакини

  (*) „Домакини“ означава лица, които участват в бизнеса със споделяне на домове, предоставят места за престой и имат лиценз или друго разрешително да извършват тази дейност в съответствие с приложимия закон.

  1. Гост/гости

  (*) „Гости“ са потребителите на бизнеса за споделяне на домове, в това число и лицата, които са били поканени от потребителите, и тези, които съвместно използват споделения дом.

  (*) „Бизнес за споделяне на домове“ означава хотелска дейност, определена по Закона за хотелиерството (Закон № 138 от 1948 г.), дейност, определена по Закона за специалното национално стратегическо зониране (Закон № 107 от 2013 г.), или дейност по настаняване, определена по Закона за бизнес със жилищно настаняване (Закон № 65 от 2017 г.), както и друг бизнес с места за настаняване, и всички дейности, извършвани във или извън тези места, свързани с горепосочените услуги.

  Застрахователно покритие

  Горната граница, приложима по време на застрахователния период, е 100 000 000 JPY на застрахователно събитие, с някои изключения.

  Изключения от застрахователното покритие

  Основно имущество, което не е обхванато от застраховката за домакините в Япония (клаузи относно обезщетението за щети върху личното имущество на домакина)

  Имущество, което не е включено в мястото за настаняване:

  – Валута, парични средства, благородни метали под формата на кюлчета, банкноти или ценни книжа. – Земи, водоеми или всички други материални обекти във или върху земите; това обаче не важи за подобрения на поземления имот, като озеленяване, пътища и настилки (но се прилага за всяка добавена земя или земя под такъв имот), или за вода, съхранявана в затворен резервоар, тръбопроводна система или друг вид преработвателно оборудване. – Животни, включително, но не само, добитък и домашни любимци. – Неотсечен дървен материал и земеделски посеви. – Плавателни съдове, въздухоплавателни средства, космически кораби и сателити; това обаче не се отнася за плавателни съдове, които не са в движение и се използват като места за настаняване. – Превозни средства; това обаче не се отнася за превозни средства, които не са в експлоатация и се използват като места за настаняване. – Подземни мини или минни шахти, в това число всяко имущество на територията на такива мини или шахти. – Язовири, канавки и диги. – Имущество по време на превоз. – Предавателни и разпределителни линии отвъд 305 м от мястото за настаняване.

  Основни събития, при които покритието на застраховката не се изплаща:

  – Война, използване на сила от чужда държава, революция, държавен преврат, гражданска война, въоръжено въстание или други подобни инциденти или бунтове. – Щети, причинени от радиация, експлозия или друга вреда, дължаща се на ядрена реакция или на разпад на ядрено гориво или ядрен източник, радиоактивен елемент, радиоизотоп или вещества, замърсени от такъв материал, както и свързана злополука. Изключение правят ядрени реакции или ядрен разпад на радиоизотопи за медицинска, научна или промишлена употреба. – Тероризъм. – Действителна или заплаха за злонамерена употреба на отровни биологични или химически материали. – Щета, настъпила преди или след периода на престой на госта в мястото за престой, резервирано чрез платформата на Airbnb. – Щети, причинени от умишлено нарушение или груба небрежност от страна на домакините. – И др.

  Основни случаи, при които не се изплащат застрахователни обезщетения (клаузи относно обезщетението за отговорността и разходите на домакина)

  – Война, използване на сила от чужда държава, революция, държавен преврат, гражданска война, въоръжено въстание или други подобни инциденти или бунтове. – Щети, причинени от радиация, експлозия или друга вреда, дължаща се на ядрена реакция или ядрен разпад при изгаряне на ядрен материал или ядрен източник, радиоактивен елемент, радиоизотоп или материал, замърсен от такива вещества, както и злополука, свързана с него, с изключение на ядрени реакции или ядрен разпад на радиоизотопи за медицинска, научна или промишлена употреба. – Щети, причинени от умишлени нарушения на домакините. – Разходи или отговорност към роднини, живеещи с домакините, с изключение на случаите, когато домакинът носи отговорност или разходи за необходими плащания към такива роднини за щети в мястото за престой, отдавано под наем или управлявано от домакина. – Разходи или отговорност, произтичащи от физически увреждания, понесени от служители на домакините по време на изпълнение на трудова дейност, възложена им от домакините. – В случаите, когато има специално споразумение за обезщетение за вреди между домакина и друго лице, отговорността се определя от това споразумение. – Разходи за инциденти или отговорност, причинени от отпадъчни води или емисии. – Разходи за инциденти или отговорност, произтичащи от професионална работа на адвокати, регистрирани чуждестранни адвокати, сертифицирани счетоводители, данъчни консултанти, архитекти, проектанти, строителни следователи и такива по недвижимо имущество, съдебни чиновници, административни чиновници, ветеринари или други подобни лица. – Разходи за инциденти, дължащи се на, или отговорност, произтичаща от притежанието, използването или управлението на въздухоплавателни средства, автомобили или плавателни съдове или превозни средства извън мястото за настаняване, като изключение правят щетите, дължащи се на използването или управлението извън мястото за престой на автомобил, плавателен съд или превозно средство за целите на настаняване. – Разходи за инциденти, свързани със, или отговорност, произтичаща от строителна дейност в дадено място за настаняване, отдадено под наем или управлявано от домакина, като например ремонт, разширение или разрушаване; изключение правят случаите, в които домакинът предприема подобна дейност по свое усмотрение. – Разходи за инциденти или отговорност, произтичащи от унищожаване на място за престой, отдадено под наем или управлявано от домакина, причинено от земетресения, вулканична дейност, наводнения, цунами или подобни природни явления, с изключение на случаите, когато щетите са причинени от пожар. – И други.

  Застрахователни искове

  Уведомление за настъпило застрахователно събитие

  Ако домакинът забележи телесна повреда или имуществени щети на госта или на трета страна, той трябва незабавно да уведоми Airbnb, защото съответната щета може да е обект на застрахователното покритие. Също така, ако домакинът узнае за щети, нанесени на личното му имущество, той трябва да уведоми Airbnb, в случай че домакинът и неговият гост не успеят да постигнат споразумение в рамките на 72 часа след първата осъществена връзка с госта, тъй като това може да е приложимо застрахователно събитие.

  Заявка за предоставяне на застрахователна полица

  Това обобщение на застраховката за домакините в Япония не включва всички условия, лимити и изключения на застрахователната полица. За да заявите копие от застрахователната полица, свържете се с Aon Japan Ltd. и включете информацията за акаунта си в Airbnb.

  Застрахователна компания

  Sompo Japan Insurance Inc.