Това съдържание не е налично на избрания от вас език, затова засега го предоставихме на най-сходния наличен език.

Как Airbnb защитава домакините

Научете за включената защита, осигурена от Airbnb.
От Airbnb на 4 фев 2020 г.
Четене: 4 мин
Актуализирано: 21 юли 2023 г.

Акценти

Независимо дали сте нов домакин, или просто проучвате идеята за настаняване на гости, може да имате въпроси относно защитата за мястото и вещите ви, когато посрещате пътуващи в дома си. Инцидентите с безопасността и повредите са изключителна рядкост, но Airbnb разполага с много защитни мерки както за домакините, така и за гостите.

Профили и отзиви

Airbnb ви помага да се запознаете с гостите. Ако използвате незабавното резервиране, можете да персонализирате настройките си, за да добавите допълнителни изисквания към гостите освен нашите изисквания за резервациите, валидни за всички гости. И ако предпочитате да получавате ръчни заявки за резервации, можете да разгледате профилите на гостите и да прочетете отзивите за тях от други домакини, преди да приемете резервация.

Тъй като домакините и гостите имат възможност да оставят отзиви едни за други само след края на дадена резервация, можете да бъдете сигурни, че отзивите, които четете, се основават на реални впечатления. Освен това можете да използвате сигурния инструмент на Airbnb за съобщения, за да отправяте въпроси и да задавате очаквания по всяко време преди престоя на госта.

AirCover за домакините

„AirCover за домакините“ е цялостна защита за всички домакини в Airbnb. Тя осигурява защита преди пътуването, за да се потвърди самоличността на гостите, които резервират, чрез проверка, и помага за намаляване на риска от неразрешени партита и имуществени щети, благодарение на технологията за проверка на резервациите.

„AirCover за домакините“ включва застраховка на отговорността при предоставяне на място за престой в размер на 1 млн. USD и защита срещу щети при предоставяне на място за престой в размер на 3 млн. USD, чието покритие обхваща предмети на изкуството, ценности, паркирани автомобили, плавателни съдове, други превозни средства и др.

Научете повече за „AirCover за домакините“

Основни правила

Основните правила за гостите представляват набор от приложими стандарти, които всички гости трябва да спазват. Основните правила изискват от гостите да се отнасят към мястото ви с уважение, да спазват вътрешните правила на дома ви, да съобщават своевременно, ако възникнат проблеми, и да оставят мястото ви в състояние, което не налага извънредно почистване. Всеки гост, който резервира, трябва да приеме тези правила, преди да направи резервация.

Защита на акаунта

Airbnb предприема редица мерки, за да защити акаунта ви, като изискването за допълнително удостоверяване на самоличността при опит за влизане от различен телефон или компютър и изпращането на известия в акаунта при извършване на промени. Ако използвате Airbnb по време на целия процес – за комуникация, резервация и плащане – правилата и защитата на Airbnb ви осигуряват покритие.

Денонощна поддръжка

Глобалната поддръжка за клиенти на Airbnb е на разположение на 62 езика и осигурява съдействие при:

  • Повторно резервиране
  • Възстановяване на средства
  • Посредничество при разрешаване на спорове

Научете повече информация за нашите правила и защита

Благодарение на защитата, която осигуряваме, можете да извършвате дейността си на домакин с увереност. Повече подробности относно важните начини, по които Airbnb защитава домакините, може да научите в AirCover за домакините.

Защитата срещу щети при предоставяне на място за престой, застраховката на отговорността при предоставяне на място за престой и застраховката на отговорността при провеждане на изживявания на „AirCover за домакините“ не обхващат домакините на престои или изживявания в Япония, където се прилагат застраховката за защита на домакините в Япония и програмата за застраховане на изживяване в Япония. Защитата на „AirCover за домакините“ не обхваща и домакините, които предлагат места за престой чрез Airbnb Travel LLC. За домакините, които предлагат места за престой или изживявания в континентален Китай, се прилага планът за защита на домакините в Китай. Имайте предвид, че всички лимити за покритието са в щатски долари (USD).

Застраховката на отговорността при предоставяне на място за престой и застраховката на отговорността при провеждане на изживявания се предоставят от трети страни. Ако настанявате гости в Обединеното кралство, полицата на застраховката на отговорността при предоставяне на място за престой се поема от Zurich Insurance Company Ltd. и се договаря и сключва без допълнителни разходи за домакините в страната от Airbnb UK Services Limited – упълномощен представител на Aon UK Limited, който е оторизиран и регулиран от Службата за финансов надзор (FCA). Регистрационният номер на Aon към FCA е 310451. Можете да го проверите в уеб сайта на Регистъра за финансови услуги или като се свържете с FCA на тел. 0800 111 6768. Условията в полиците на застраховките на отговорността на домакините на престои и изживявания в рамките на „AirCover за домакините“ се регулират от FCA. Останалите продукти и услуги, предоставяни от Airbnb UK Services Limited, не са регулирани. FPAFF405LC

Защитата срещу щети при предоставяне на място за престой не е застраховка и не е свързана със застраховката на отговорността при предоставяне на място за престой. Съгласно защитата срещу щети при предоставяне на място за престой домакините получават обезщетение за определени щети, причинени от гостите, в дома и имуществото ви, в случай че гостите не платят за тези щети. За места за престой в щата Вашингтон, САЩ, договорните задължения на Airbnb съгласно защитата срещу щети при предоставяне на място за престой се покриват от застрахователна полица, закупена от Airbnb. Защитата срещу щети при предоставяне на място за престой е предмет на определени правила, условия и изключения.

Информацията в тази статия може да е променена след публикуването ѝ.

Акценти

Airbnb
4 фев 2020 г.
Това беше ли полезно?