AirCover

Цялостна защита при пътуване.
Винаги включена безплатно.
Само в Airbnb.

AirCover

Цялостна защита при пътуване.
Винаги включена безплатно.
Само в Airbnb.

AirCover осигурява на гостите четири вида защита при всеки престой

Защита на резервацията

В редките случаи, когато домакинът трябва да отмени резервацията ви до 30 дни преди настаняването, ще ви намерим подобно или по-добро място или ще ви възстановим средствата.

Гаранция за настаняване

Ако не можете да се настаните и домакинът не може да разреши проблема, ще ви намерим подобно или по-добро място за периода на първоначалния престой или ще ви възстановим средствата.

Гаранция за точност на обявата

Ако по време на престоя си установите, че мястото не отговаря на описанието в обявата (например хладилникът не работи и домакинът не може да го поправи или в жилището има по-малко спални от обявените), ще разполагате с три дни, за да подадете сигнал за проблема, а ние ще ви намерим подобно или по-добро място или ще ви възстановим средствата.

Денонощна линия за безопасност

Ако не се чувствате в безопасност, денонощно на ваше разположение са специално обучени служители, които ще ви помогнат.
Подробности за AirCover и съответните изключения.

Само Airbnb ви дава AirCover

AirbnbКонкуренти
Защита на резервацията
Гаранция за настаняване
Гаранция за точност на обявата
Денонощна линия за безопасност
Предимствата на AirCover в сравнение с пълните застраховки, предлагани безплатно от преките ни конкуренти.

Резервациите винаги включват AirCover

Отговори на въпросите ви

Не можете да намерите това, което търсите? Посетете помощния център

Има AirCover и за домакините

Искате ли да предлагате място за престой? С „AirCover за домакините“ можете уверено да направите първите си стъпки.
Научете за настаняването на гости